سوالات متداول

ارسال مقاله و فرایند آن

شرکت در کنگره به صورت غیر حضوری(آنلاین)

ارسال مقاله ویژه شرکت کنندگان غیر حضوری(آنلاین)

ثبت نام در کارگاه های آنلاین انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی

نحوه ثبت امتیاز بازآموزی