اعضای هیئت علمی کنگره

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
دکتر مجید مسگرطهرانی استاد
دکتر علی اصغر مجروحی استاد
دکتر فریدون لایقی استاد
دکتر عبدالحسین دلیمی اصل استاد
دکتر مریم دقیقی اصل استاد
دکتر فاطمه رهبری زاده استاد
دکتر گیتا اسلامی استاد
دکتر محمد صالحی استاد
دکتر علی باقری استاد
دکتر فتاح ستوده نژاد نعمت الهی استاد
دکتر سحر هنرمند جهرمی استاد
دکتر مهدی ابراهیمی استاد
دکتر فرانک کازرونی استاد
دکتر عباس سعیدی استاد
دکتر فاطمه روح الله استاد
دکتر علی صمدی کوچک سرایی استاد
دکتر مسعود پارسانیا استاد
دکتر علی اصغر صفائی استاد
دکتر شهلا رودبار محمدی استاد
دکتر شهین نجارپیرایه استاد
دکتر منصوره اشقلی فراهانی استاد
دکتر توراندخت بلوچ نژاد مجرد استاد
دکتر آزاده زنوزی استاد
دکتر مصطفی قانعی استاد
دکتر رضا رنجبر استاد
دکتر سید مهدی رضایت استاد
دکتر سید داور سیادت استاد
دکتر فرزانه تفویضی دانشیار
دکتر ملیحه انتظاری دانشیار
دکتر طاهره توحیدی مقدم دانشیار
دکتر حمید زند استادیار
دکتر لیلا پیشکار استادیار
دکتر فاطمه اشرفی استادیار
دکتر شهریار حدادی ابیانه استادیار