کارگاه طراحی و کاربرد ویرایش ژنوم با فناوری CRISPRمجری: دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی زیست پزشکی
برگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی تهران، انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم
نوع برگزاری : آنلاین
ظرفیت های کارگاه :
1396/12/20 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1396/12/21 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1396/12/22 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1396/12/23 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1396/12/24 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/01/12 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/02/11 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/02/16 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/03/12 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1397/04/13 - ظرفیت باقی مانده : 2 نفر
ظرفیت هر کارگاه : 10 نفر
مدت زمان برگزاری
سه روزه
سرفصل کارگاه
An Introduction to Crispr Systems and Its Different Types
Application of Crispr-Cas9
SGRNA Design
Online Tools
امتیاز شرکت کنندگان
- صدور گواهینامه عالی بین الملل به تایید انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی (Gold Certificate) مورد تایید سوئیس
- گواهی تکنیک آموزی تخصصی (امتیاز لازم جهت اخذ بورسیه تحصیلی در دانشگاه های بین المللی)


اطلاعات بیشتر | سوالات متداول >
ثبت نام
هزینه ثبت نام به صورت آزاد : 390 هزار تومان
هزینه ثبت نام ویژه ثبت نام کنندگان در کنگره : 110 هزار تومان { راهنمایی بیشتر }

کارگاه طراحی و کاربرد ویرایش ژنوم با فناوری CRISPR